Ključni pojmovi i propisi

Ključni pojmovi i propisi

- područja unutar Grada Zagreba koja predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana. Osnovano je 17 gradskih četvrti. Prostorno najveće su Sesvete i Brezovica koje zajedno obuhvaćaju više od 45% ukupne površine Grada Zagreba, dok je površinom najmanja Gradska četvrt Donji grad. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, Gradska četvrta Sesvete ima najviše, 70.800 stanovnika, dok ih je u Brezovici najmanje, 12.046. Prema gustoći naseljenosti, najgušće naseljena je Gradska četvrt Donji grad sa 10.334 stanovnika, zatim slijede Trešnjevka - sjever sa 9.118, Trešnjevka - jug 6.639 i Trnje sa 5.508 stanovnika po km², dok gradska četvrt Brezovica ima najmanji broj stanovnika po km².

- osnovani su za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu. Od ukupno 218 mjesnih odbora, najviše ih je na području Gradske četvrti Sesvete (46), a najmanje u Gradskoj četvrti Podsljeme (5). Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, najviše stanovnika ima Mjesni odbor Prečko u Trešnjevci - Jug (13795), a najmanje Mjesni odbor Havidići u Brezovici (63).

- tijelo mjesne samouprave. U Gradu Zagrebu postoji 17 vijeća gradskih četvrti, a broj članova ovisi o broju stanovnika gradske četvrti. Prema Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika, bira se 11 članova, 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.001 do 50.000 stanovnika, a 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika. Sukladno Statutu Grada Zagreba, vijeće gradske četvrti donosi plan komunalnih aktivnosti, kao i prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u gradskoj četvrti.Također, VGČ donosi Pravila gradske četvrti i Poslovnik o radu vijeća, koji su javno objavljeni u Službenom glasniku Grada Zagreba, na slijedećem LINKU u dijelu „Mjesna samouprava“.Kako je definirano poslovnicima o radu vijeća, sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Na službenim stranicama Grada Zagreba, na sljedećem LINKU, objavljuju se termini održavanja narednih sjednica vijeća, kao i zapisnici te dnevni redovi.

- u skladu s pozitivnim propisima pobliže uređuju ustrojstvo te druga pitanja od značenja za gradsku četvrt, odnosno mjesni odbor, poput granica, sjedišta, ovlasti, prava i dužnosti, imovine i financiranja gradske četvrti odnosno mjesnog odbora.

- u skladu s pozitivnim propisima uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada vijeća gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora, a osobito pitanja poput konstituiranja vijeća, početka mandata i obnašanja dužnosti člana vijeća, mirovanje te prestanak mandata člana vijeća. Također, poslovnicima su regulirana pitanja izbora i razrješenja predsjednika i potpredsjednika vijeća, njihova prava i dužnosti, kao i druga pitanja relevantna za rad vijeća.

- tijelo mjesne samouprave. U Gradu Zagrebu je ustrojeno 218 vijeća mjesnih odbora, a broj članova ovisi o broju stanovnika mjesnog odbora. Prema Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, u mjesnom odboru koji ima do 3.000 stanovnika bira se 5 članova, 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3.001 do 7.000 stanovnika, 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7.001 do 12.000 stanovnika te 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12.000 stanovnika. Vijeća mjesnih odbora donose planove malih komunalnih akcija, koji predstavljaju sastavni dio planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti. Sukladno Poslovniku o radu vijeća, sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

- obuhvaća poslove i radove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se odnose na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta za područje gradske četvrti. Sukladno Statutu Grada Zagreba, vijeće gradske četvrti donosi prijedlog programa, koji dostavlja Gradskoj skupštini Grada Zagreba najkasnije do 15. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu.

- obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom. To se primarno odnosi na uređivanja javnoprometnih i zelenih površina te u manjoj mjeri investicije u objekte društvene namjene te poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje. Njegov sastavni dio su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području gradske četvrti koje donose vijeća mjesnih odbora.

- donosi vijeće mjesnog odbora, a obuhvaća poslove i radove za obavljanje komunalnih djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na asfalterski program. PMKA je sastavni dio plana komunalnih aktivnosti gradske četvrti.

- sukladno Odluci o financiranju mjesne samouprave iz studenog 2023. godine omogućeno je da se sredstva mogu dodijeliti vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora za realizaciju planova potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana, a ne samo za održavanje komunalne infrastrukture. To se prije svega odnosi na kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti, zatim na aktivnosti vezane za očuvanje okoliša i održivog razvoja, promicanja zdravlja te brige o djeci, mladima i osobama treće životne dobi. Time su se ovlasti mjesne samouprave proširile s gotovo isključivo komunalnih aktivnosti i infrastrukture na osnaživanje društvene infrastrukture i provedbe raznovrsnih sadržaje u zajednici.

- novom Odlukom o financiranju mjesne samouprave iz studenog 2023. godine osigurano je da sredstva mogu biti i veća od 18% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u prethodnoj godini. Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture raspoređuju se ovisno o utrošenim sredstvima u prethodne dvije godine čime se povećava transparentnost i realnije prikazuje realizacija programa održavanja. Samim time i eventualna potreba za povećanjem sredstava za redovito održavanje, koja može nastati tijekom godine, više neće utjecati na dostupnost sredstava koja gradske četvrti imaju za realizaciju svojih projekata unutar planova komunalnih aktivnosti.
Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu je u razdoblju 2001. - 2024. raspolagala s1.094.076.265,45 euraod kojih je velika većina iskorištena za financiranje malih komunalnih akcija / komunalnih aktivnosti, a zadnjih godina i za održavanje komunalne infrastrukture. Više informacija dostupno OVDJE.
ProračunomGrada Zagreba za 2024. planirano je ukupno113.000.000,00euraza financiranje aktivnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora. Od toga je 26.456.300,00euranamijenjeno poboljšanju komunalnog standarda u gradskim četvrtima (putem planova komunalnih aktivnosti), 8.063.000,00 eura za planove malih komunalnih akcija mjesnih odbora, a 73.194.000,00euraza redovno održavanje komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima. Više informacija dostupno OVDJE.

- Zaključkom o prostorima mjesne samouprave određeni su prostori za potrebe mjesne samouprave i način davanja tih prostora na jednokratno ili povremeno korištenje političkim strankama, civilnom društvu, fizičkim osobama i drugima. Na raspolaganju je preko 200 prostora u svih 17 gradskih četvrti. Zahtjev za povremeno korištenje određenog prostora mjesne samouprave podnosi se gradskom uredu nadležnom za mjesnu samoupravu u sjedištu gradske četvrti na području koje se taj prostor nalazi. O zahtjevu odlučuje nadležno vijeće mjesnog odbora u suradnji s nadležnim vijećem gradske četvrti. Korištenje prostora može se odobriti na rok do jedne godine.

- sjednice vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora su javne. Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama vijeća uz pismenu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Najave se mogu osobno ili putem elektroničke pošte dostaviti područnom odsjeku nadležnom za rad vijeća čijoj sjednici se želi prisustvovati. Kontakti područnih odsjeka mogu se pronaći na LINKU. Vijeća obavještavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog priopćavanja i službenih stranica Grada Zagreba.

​-dostupni na stranicama Službenog glasnika Grada Zagreba - LINK, u dijelu "Mjesna samouprava"

  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
  • Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (7/09, 5/17, 28/20)
  • Odluka o osnivanju mjesnih odbora (7/09, 12/10, 4/13, 5/17 , 28/20 4/21, 5/21- ispr.)
  • Odluka o financiranju mjesne samouprave (36/23)
  • Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21, 10/21 - pročišćeni tekst)
  • Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (8/09 , 11/14, 7/17, 21/21, 10/22 - pročišćeni tekst)
  • Zaključak o prostorima mjesne samouprave (8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 11/20, 28/21)