Maksimir
Maksimir

Asfaltiranje javnoprometne površine i zamjena betonskih kanalica (rigola)
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Dinko Šimunović
Asfaltiranje javnoprometne površine i zamjena betonskih kanalaica (rigola) između višestambenih zgrada na adresi Trg Otokara Keršovanija kbr. 13-17 i parka, temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora "Dinko Šimonović" (KLASA: 026-02/21-002/147, URBROJ: 251-06-11-602-21-11 od 26. siječnja 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Trg Otokara Keršovanija kbr. 13-17
Vrijednost projekta
81.135,92 kn
Završetak radova
16.06.2021.