Maksimir
Maksimir

Asfaltiranje nogostupa
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Maksimirska naselja
Asfaltiranje zapadnog nogostupa u Ulici Aleksandra Hondla (od Ulice Dragutina Albrechta do Ulice Nikole Badovinca) temeljem Zaključka Vijeća mjesnog odbora Maksimirska naselja (KLASA: 026-02/21-002/160, URBROJ: 251-06-11-608-21-6 od 28. siječnja 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ulica Aleksandra Hondla
Vrijednost projekta
109.013,30 kn
Završetak radova
06.06.2021.