Održavanje komunalne infrastrukture i poboljšanje komunalnog standarda
Mjesna samouprava

Održavanje komunalne infrastrukture i poboljšanje komunalnog standarda

Izvršavajući povjerene im poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba vijeća gradskih četvrti, u suradnji s vijećima mjesnih odbora, donose godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture i planove komunalnih aktivnosti, kojima raspoređuju sredstva u skladu s namjenama određenim gradskim proračunom. Vijeća mjesnih odbora pak donose planove malih komunalnih akcija za svoja područja, koji su sastavni dio planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti.
Program održavanja komunalne strukture gradske četvrti obuhvaća poslove i radove održavanja odvodnje atmosferskih voda, čišćenja javnih površina, održavanja gradskih parkova i ostalih ozelenjenih javnih površina te redovnog održavanja nerazvrstanih cesta. Ako vijeće gradske četvrti taj program ne donese do 31. siječnja tekuće godine, donijet će ga Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog gradonačelnika.
Plan komunalnih aktivnosti gradske četvrti obuhvaća poslove i radove poboljšanja komunalnog standarda u gradskoj četvrti te akcije sadržane u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području četvrti. Vijeće gradske četvrti dužno je donijeti plan do 31. ožujka tekuće godine.
Plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora sadrži poslove i radove čišćenja javnih površina i održavanja parkova i drugih ozelenjenih površina te nerazvrstanih cesta na području mjesnog odbora. Ako vijeće mjesnog odbora ne donese plan do 1. ožujka tekuće godine, akcije za  područje tog mjesnog odbora odredit će vijeće gradske četvrti u planu komunalnih aktivnosti.
Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora donose programe i planove na osnovi uvida u cjelinu komunalnih potreba na svojim područjima i vlastitih procjena prioriteta tih potreba, maksimalno poštujući, pritom, prijedloge i zahtjeve građana. gradskih četvrti. O prikupljanju i obradi relevantnih informacija o potrebama i mogućnostima zadovoljavanja tih potreba skrbi Gradski ured za mjesnu samoupravu koji istodobno brine i o realizaciji programa i planova te osigurava vijećima praćenje realizacije.