Razvitak mjesne samouprave u Gradu Zagrebu
Mjesna samouprava

Razvitak mjesne samouprave u Gradu Zagrebu

 -     31. siječnja 1994., na temelju odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Zakona o Gradu Zagrebu iz 1992., nakon puna tri desetljeća funkcioniranja, prestaju postojati mjesne zajednice (njih tada ukupno 211 na današnjem području Grada Zagreba), a Grad Zagreb nasljeđuje svu njihovu imovinu, prava i obaveze

-      od 1994. do 1999. u Gradu Zagrebu nema nikakva stvarnog oblika mjesne samouprave iako Gradska skupština 1997. načelno prihvaća model mjesne samouprave utemeljen na podjeli područja Grada na 17 gradskih četvrti

-      potkraj 1999. Statutom Grada Zagreba formalno je osnovano 17 gradskih četvrti i omogućeno osnivanje mjesnih odbora unutar područja gradskih četvrti

-      u studenome 2000. Gradska skupština donosi Odluku o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti te Odluku o izboru članova vijeća gradskih četvrti i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/00) i tako omogućuje Gradskom poglavarstvu raspisivanje prvih izbora za članove vijeća gradskih četvrti

-      17. prosinca 2000. održani su prvi izbori za, ukupno, 283 člana 17 vijeća gradskih četvrti

-      u veljači 2001. - donošenjem Odluke o financiranju mjesne samouprave, Odluke o naknadama predsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zagreba (kojom je omogućeno formiranje samostalne Službe za mjesnu samoupravu) – Gradska skupština osigurava sve bitne normativne preduvjete za početak stvarnog funkcioniranja mjesne samouprave u Gradu Zagrebu

-      15. svibnja 2005. provedeni su drugi izbori za članove vijeća gradskih četvrti, ovaj put njih 271

-      u prosincu 2005. Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donosi Zaključak o prostorima mjesne samouprave kojim mjesnoj samoupravi i aktivnostima građana i njihovih udruga i organizacija u gradskim četvrtima namjenjuje gotovo 47.000 m² prostora na, ukupno, 211 lokacija, a vijećima gradskih četvrti povjerava odlučivanje o povremenom korištenju tih prostora

-      u listopadu 2008. Gradska skupština po četvrti put povećava udjel sredstava za financiranje mjesne samouprave u gradskom proračunu, koji sada doseže 5% ukupnih proračunskih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihod od zaduživanja (Taj je udjel 2001. iznosio 1,5%, 2002. i 2003. – 2%, 2004. – 2,5%, a od 2005. do 2008. – 3%.)

-     26. veljače 2009. Gradska skupština donosi Odluku o osnivanju mjesnih odbora, jedinstvenu Odluku o izboru članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora te novu, poboljšanu Odluku o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti

-    17. svibnja 2009. održani su treći izbori za ukupno 283 člana vijeća gradskih četvrti i prvi izbori za, ukupno, 1419 članova vijeća mjesnih odbora

-     u svibnju 2010. Gradska skupština donosi Odluku o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba i potom, na osnovi prijedloga vijeća gradkih četvrti, imenuje članove tih zapovjedništava

-      23. veljače 2013. Gradska skupština donosi novu Odluku o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora te Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora
-      u svibnju 2013. održani su četvrti izbori za ukupno 279 članova vijeća gradskih četvrti i drugi izbori za 1360 članova vijeća mjesnih dobora
-      u prosincu 2016. Gradska skupština je novim Statutom i novom Odlukom o financiranju mjesne samouprave vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora povjerila poslove održavanja komunalne infrastrukture (koji se tiču odvodnje atmosferskih voda, čišćenja javnih površina, održavanja gradskih parkova i drugih ozelenjenih površina te redovnog održavanja nerazvrstanih cesta) i povećala udjel sredstava za financiranje mjesne samouprave u gradskom proračunu na 18% ukupnih proračunskih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za rashode za zaposlene, rashode i izdatke za otplatu kredita, obveze za zakupnine i najamnine te pomoći
-      na izborima 21. svibnja 2017. izabrano je ukupno 279 članova vijeća gradskih četvrti i 1361 član vijeća mjesnih odbora
-      u svibnju 2021. održani su izbori za ukupno 279 članova vijeća gradskih četvrti i 1360 članova vijeća mjesnih odbora
-      Gradska skupština Grada Zagreba na 3. sjednici, 26. kolovoza 2021., donijela je Odluku kojom se za 40% smanjuje iznos naknade za predsjednike, potpredsjednike i članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora