Prezentacija
Mjesna samouprava

Prezentacija "Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu"

Prezentacija „Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu“ predstavlja se članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora po gradskim četvrtima na početku njhovog mandata. Prezentacija je za članove vijeća 2021. godine, iznimno zbog epidemije COVID - 19, održana putem Microsoft Teams aplikacije.
Članovi vijeća nakon održane prezentacije postavljaju pitanja čelnicima Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. Glavni cilj prezentacije je upoznavanje članova vijeća na početku mandata sa djelokrugom i načinom rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, gradskih upravnih tijela i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba.

Prezentacija