Tijela mjesnog odbora i način njihova izbora
Mjesna samouprava

Tijela mjesnog odbora i način njihova izbora

 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Broj članova svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora određen je Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 4/13 i 5/17), na osnovi službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira:
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 3.000 stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3.001 do 7.000 stanovnika,
- 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7.001 do 12.000 stanovnika,
- 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12.000 stanovnika. 

 

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači.

 

Za članove vijeća ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe te službenici i namještenici u Oružanim snagama RH. 
Član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno biti član vijeća gradske četvrti, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i zamjenik tajnika gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima grada Zagreba, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb osnivač, niti obnašatelj drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

 

Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

 

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.