Ovlasti predsjednika vijeća mjesnog odbora
Mjesna samouprava

Ovlasti predsjednika vijeća mjesnog odbora

 Člankom 100. Statuta Grada Zagreba određeno je da predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor;
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća;
4. surađuje s predsjednikom vijeća gradske četvrti;
5.  sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
6. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor;
7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću mjesnog odbora, odgovara gradonačelniku.