Ovlasti i način rada vijeća mjesnog odbora
Mjesna samouprava

Ovlasti i način rada vijeća mjesnog odbora

Djelokrug vijeća mjesnog odbora određen je člancima 99. i 100. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16):
 
"Članak 99.
 
       (1) Vijeće mjesnog odbora samostalno:
1. donosi pravila mjesnog odbora;
2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;
3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;
4. donosi plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora, koji je sastavni dio plana komunalnih aktivnosti gradske četvrti, u vrijednosti određenoj sukladno odluci iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta;
5. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za pojedini dio mjesnog odbora ili za cijeli mjesni odbor i utvrđuje prioritete u njegovoj realizaciji;
6. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;
7. donosi program rada i izvješće o radu;
8. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;
9. saziva mjesne zborove građana;
10. inicira postupak izmjene područja i naziva mjesnog odbora;
11. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;
12. surađuje s drugim mjesnim odborima na području gradske četvrti osobito sa susjednim;
13. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora;
14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.
(2) Plan malih komunalnih akcija iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja javnih površina i objekata na području mjesnog odbora koji nisu obuhvaćeni drugim programom.
 
Članak 100.
 
      Vijeće mjesnog odbora:
1. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora, a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te sa zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i sportskih potreba građana, i predlaže mjere za unapređivanje života i rada tijelima nadležnim za njihovo donošenje;
2. predlaže vijeću gradske četvrti radove i poslove za plan komunalnih aktivnosti na svom području;
3. organizira kulturna, sportska, i druga događanja;
4. provodi sportske, rekreacijske, kulturne, socijalne, javnozdravstvene, obrazovne i druge programe lokalnog značenja i pri tome surađuje s formalnim i neformalnim oblicima udruženja građana;
5. provodi programe čišćenja i uređenja okoliša i pri tome surađuje s organiziranim i neformalnim oblicima udruženja građana;
6. predlaže vijeću gradske četvrti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za cijelu gradsku četvrt i prioritete u njihovoj realizaciji;
7. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i preko vijeća gradske četvrti predlaže programe razvoja, gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na svom području;
8. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za mjesni odbor;
9. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, od značenja za mjesni odbor;
10. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na svom području i prati njihovo provođenje;
11. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području i prati njihovo provođenje;
12. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;
13. predlaže preko vijeća gradske četvrti osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;
14. predlaže preko vijeća gradske četvrti imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području.
15. inicira izmjene područja mjesnog odbora."
 
Vijeće može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Pravila mjesnog odbora, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova.


Pravilima mjesnih odbora i poslovnicima o radu vijeća mjesnih odbora određeno je da je rad vijeća javan. Građani, zainteresirani predstavnici pravnih osoba i izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo prisustvovati sjednicama vijeća. Predsjednik vijeća može ograničiti broj prisutnih građana zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici, a bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice na kojoj se raspravlja o materijalu koji je, u skladu s posebnim propisima, označen određenim stupnjem povjerljivosti.