Tijela gradske četvrti

Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća gradske četvrti.

 

Broj članova svakog pojedinog vijeća gradske četvrti određen je Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 4/13 i 5/17), na osnovi službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira:
- 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika,
- 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.001 do 50.000 stanovnika,
- 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika. 

 

Članove vijeća biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači.

 

Za članove vijeća ne smiju se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe te službenici i namještenici u Oružanim snagama RH. 
Član vijeća gradske četvrti ne može istodobno biti član vijeća mjesnog odbora, predsjednik, potpredsjednik, tajnik i zamjenik tajnika gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima grada Zagreba, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb osnivač, niti obnašatelj drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

 

Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

 

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.