Ovlasti predsjednika vijeća gradske četvrti
Mjesna samouprava

Ovlasti predsjednika vijeća gradske četvrti

 Predsjednik vijeća gradske četvrti:
1. predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti;
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća;
4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;
5. brine o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti;
6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;
7. informira građane o pitanjima važnima za gradsku četvrt;
8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti;
9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Za obavljanje svojih poslova predsjednik odgovara vijeću.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku. Predsjednika vijeća, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje potpredsjednik vijeća. Potpredsjednik također pomaže predsjedniku u radu i obavlja poslove iz predsjednikova djelokruga što mu ih on povjeri. U obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.