Ovlasti i način rada vijeća gradske četvrti
Mjesna samouprava

Ovlasti i način rada vijeća gradske četvrti

Djelokrug vijeća gradske četvrti određen je člancima 79. i 80. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16):
 

                                                                                                 "Članak 79.
 
              (1) Vijeće gradske četvrti samostalno:
1. donosi pravila gradske četvrti;
2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;
3. odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti;
4. donosi program održavanja komunalne infrastrukture za područje gradske četvrti;
5. donosi plan komunalnih aktivnosti za područje gradske četvrti;
6. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji;
7. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;
8. saziva mjesne zborove građana;
9. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;
10. koordinira rad mjesnih odbora;
11. donosi program rada i izvješće o radu;
12. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;
13. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednim;
14. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti;
15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.
              (2) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta.
              (3) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka vijeće gradske četvrti dužno je donijeti do 31. siječnja tekuće godine, a u slučaju da to ne učini, program će na gradonačelnikov prijedlog donijeti Gradska skupština.
              (4) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom.
              (5) Sastavni dio plana komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području gradske četvrti, koje donose vijeća mjesnih odbora i dostavljaju ih vijeću gradske četvrti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.
              (6) Vijeće gradske četvrti plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka donosi nakon što mu je više od polovice vijeća mjesnih odbora s područja te četvrti dostavilo plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora.
             (7) U slučaju da vijeće mjesnog odbora ne donese plan malih komunalnih akcija i ne dostavi ga vijeću gradske četvrti u zadanom roku, plan malih komunalnih akcija tog mjesnog odbora donijet će vijeće gradske četvrti.
             (8) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 6. ovoga članka razumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama treće životne dobi, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima.
 
                                                                                                  Članak 80.
 
             Vijeće gradske četvrti:
1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;
2. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja;
3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;
4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt;
5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za gradsku četvrt;
6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;
7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;
8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;
9. razmatra pitanja iz nadležnosti Grada, koja se odnose na gradsku četvrt, njezino područje i stanovništvo i daje nadležnim tijelima mišljenja i prijedloge;
10. podnosi gradonačelniku inicijative i prijedloge za donošenje odluka i drugih općih akata koji su u neposrednoj vezi s djelokrugom rada vijeća gradske četvrti;
11. razmatra prijedloge građana i pravnih osoba s područja gradske četvrti i ako ocijeni da je prijedlog osnovan, prosljeđuje ga tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;
12. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;
13. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;
14. može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području;
15. predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;
16. predlaže kandidate za suce porotnike."
 

Gradska skupština može vijeću gradske četvrti povjeriti i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.

Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Pravila gradske četvrti, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, program održavanja komunalne infrastrukture, plan komunalnih aktivnosti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova. Vijeće može poslovnikom odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

 Pravilima gradskih četvrti i poslovnicima o radu vijeća gradskih četvrti određeno je da je rad vijeća javan. Građani, zainteresirani predstavnici pravnih osoba i izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo prisustvovati sjednicama vijeća. Predsjednik vijeća može ograničiti broj prisutnih građana zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici, a bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice na kojoj se raspravlja o materijalu koji je, u skladu s posebnim propisima, označen određenim stupnjem povjerljivosti.