Vijeće Mjesnog odbora

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Goranec.
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
23. lipnja 2022. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Iliji Prodanoviću, od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Ivan Bira.
Na 9. sjednici Vijeća održanoj 31. siječnja 2022. Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnju predsjednicu Biserku Bezeredi, istog dana za predsjednicu ja izabrana Ana Filipović. Na istoj sjednici Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Tomislava Pukšeca, a za novu potpredsjednicu ja izabrana Andreja Dokša.

Članovi Vijeća su:

ANA FILIPOVIĆ, predsjednica
365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
ANDREJA DOKŠApotpredsjednica
VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL
BISERKA BEZEREDI - 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
IVAN BIRA - VESNA ŠKARE OŽBOLT-NL    
TOMISLAV PUKŠEC - SDP