Financiranje mjesne samouprave
Financiranje

Financiranje mjesne samouprave

Sredstva za financiranje mjesne samouprave u Gradu Zagrebu osiguravaju se u gradskom proračunu. Ta se sredstva iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt i to po namjenama, kao sredstva za rad vijeća gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijećima.

Odlukom o financiranju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba
21/16 , 23/16 i 20/18, 36/23), određeno je da se sredstva za finaciranje mjesne samouprave osiguravaju godišnje u visini 18% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda Grada Zagreba u protekloj godini, umanjenih za rashode za zaposlene, rashode i izdatke za otplatu kredita, obveze za zakupnine i najamnine te pomoći.

Spomenutom odlukom utvrđeni su i kriteriji raspodjele sredstava po gradskim četvrtima, mjesnim odborima i namjenama.

Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, odnosno naknade članovima vijeća, mogu iznositi, najviše, 15% ukupnih sredstava namijenjenih financiranju mjesne samouprave.

Glavnina sredstava – namijenjena održavanju komunalne infrastrukture (najmanje 40%) u gradskim četvrtima te unapređivanju komunalnog standarda (najviše 60%) – raspoređuje se po gradskim četvrtima prema sljedećim kriterijima:
- 70% prema broju stanovnika gradske četvrti,
- 30% prema površini gradske četvrti.


Sredstva za financiranje planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora - namijenjena za čišćenje javnih površina, održavanje parkova i drugih ozelenjenih površina te redovno održavanje nerazvrstanih cesta - raspodjeljuju se mjesnim odborima unutar pojedine gradske četvrti prema sljedećim kriterijima:
- 50% prema površini nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima,
- 30% prema veličini održavanih javnih zelenih površina u mjesnim odborima,
- 20% ravnomjerno.

Odlukom o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/147/17 i 21/21) određeni su bruto iznosi mjesečnih naknada za obnašanje dužnosti u vijećima.